У колонії на Львівщині в’язнів утримують у жахливих умовах (фото)

logo
141192_u_koloniji_na_lvivwini_v_jazniv_utrimujut.jpeg


12.10.2017, 12:25

Казанковская колония, мониторыУ виправній колонії на Миколаївщині грубо порушують права в’язнів. Про це повідомляють монітори Національного превентивного механізму. 

У Казанківській виправній колонії Миколаївської області виявлено грубі порушення прав засуджених. Це виявили монітори Національного превентивного механізму під час візиту без попередження. Як засвідчили монітори, більшість відвіданих житлових приміщень колонії потребують ремонту та модернізації, штучне освітлення в них є недостатнім, обладнання санвузлів не забезпечує зручності їх використання та принижує гідність людини.

Підвальні приміщення окремих гуртожитків затоплені та захаращені сміттям. Зі слів засуджених, вони використовуються як вигрібна яма. Температура в приміщенні дільниці карантину, діагностики і розподілу, в якій перебувають новоприбулі в’язні, на момент візиту становила лише 14 оС. Особи, які тримаються в установі, вимушені спати на старих понівечених та брудних матрацах.

Штрафні приміщення розташовані у напівпідвалі та не обладнані припливно-витяжною вентиляцією. У камерах були відсутні вікна, що створювало передумови для порушення в них температурного режиму, особливо у нічний період. У цих камерах був неналежний рівень штучного та природнього освітлення, а також незадовільний санітарний стан. Водночас, окремі штрафні приміщення були відремонтовані, проте з незрозумілих причин не використовувалися.

В установі невирішеним залишається питання водопостачання, до житлових приміщень в основному подається технічна вода, а питна вода подається за окремим графіком або доставляється окремо. При цьому у штрафних приміщеннях взагалі не було встановлено бачків із питною водою, а у житлових секціях дільниці ресоціалізації вода у таких бачках була на вигляд брудною.

Також медичні карти стаціонарних хворих не оформлюються. Хворим призначаються лікарські засоби, термін придатності яких закінчився. Відповідальною за роботу аптеки призначено особу, яка не має відповідної підготовки. У приміщенні аптеки не працює холодильник, лікарські засоби зберігаються неналежним чином. Вхідний контроль якості таких засобів не здійснюється. Замість коштовних лікарських засобів, які зберігаються в аптеці, для лікування хворих засуджених використовуються більш дешеві аналоги. Їжа стаціонарним хворим, які перебувають на лікуванні у медичній частині, доставляється в ємностях, що не призначені для зберігання продуктів харчування. В їдальні медичної частини м’ясні і рибні продукти зберігаються не в холодильнику.

Під час візиту було виявлено й інші недоліки у діяльності відвіданої установи, а також отримано інформацію щодо можливих зловживань з боку адміністрації установи.

За результатами моніторингового візиту до відповідних державних органів будуть направлені акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В исправительной колонии на Николаевщине грубо нарушают права заключенных. Об этом сообщают мониторы Национального превентивного механизма. 

В Казанковской исправительной колонии Николаевской области выявлены грубые нарушения прав осужденных. Это обнаружили мониторы Национального превентивного механизма во время визита без предупреждения. Как показали мониторы, большинство посещенных жилых помещений колонии нуждаются в ремонте и модернизации, искусственное освещение в них недостаточно, оборудование санузлов не обеспечивает удобства их использования и унижает достоинство человека.

Подвальные помещения отдельных общежитий затоплены и захламлены мусором. По словам осужденных, они используются как выгребная яма. Температура в помещении участка карантина, диагностики и распределения, в которой находятся вновь прибывшие заключенные, на момент визита составляла лишь 14 оС. Лица, содержащиеся в учреждении, вынуждены спать на старых потрепанных и грязных матрасах.

Штрафные помещения расположены в полуподвале и не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. В камерах отсутствовали окна, что создавало предпосылки для нарушения в них температурного режима, особенно в ночное время. В этих камерах был ненадлежащий уровень искусственного и естественного освещения, а также неудовлетворительное санитарное состояние. В то же время отдельные штрафные помещения были отремонтированы, однако по непонятным причинам не использовались.

В учреждении нерешенным остается вопрос водоснабжения, к жилым помещениям в основном подается техническая вода, а питьевая вода подается по отдельному графику или доставляется отдельно. При этом в штрафных помещениях вообще не было установлено бачков с питьевой водой, а в жилых секциях участка ресоциализации вода в таких бачках была на вид грязной.

Также медицинские карты стационарных больных не оформляются. Больным назначаются лекарственные средства, срок годности которых истек. Ответственным за работу аптеки назначено лицо, не имеющее соответствующей подготовки. В помещении аптеки не работает холодильник, лекарственные средства хранятся ненадлежащим образом. Входной контроль качества таких средств не производится. Вместо ценных лекарственных средств, которые хранятся в аптеке, для лечения больных осужденных используются более дешевые аналоги. Еда стационарным больным, находящимся на лечении в медицинской части, доставляется в емкостях, не предназначенные для хранения продуктов питания. В столовой медицинской части мясные и рыбные продукты хранятся не в холодильнике.

Во время визита были обнаружены и другие недостатки в деятельности посещенной учреждения, а также получена информация о возможных злоупотребленияъ со стороны администрации учреждения.

По результатам мониторингового визита в соответствующие государственные органы будут направлены акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.


Реклама

А поділитися?Вам має сподобатись...