Міська рада на Львівщині оплачувала комунальні послуги стороннім організаціям

logo


Львівські аудитори виявили у м. Стрий неефективне використання 2,5 млн грн бюджетних коштів та резерви для наповнення міського бюджету на 18,6 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Західного офісу Держаудитслужби. 

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби провели державний фінансовий аудит виконання бюджету  м. Стрия Львівської області за 2015-2017 роки та січень-травень 2018 року. Під час аудиту вони виявили неефективне використання бюджетних коштів на суму 2,5 млн грн, втрати 12,3 млн грн  доходів та можливі резерви додаткових щорічних надходжень на 18,6 млн грн.

Неефективне використання коштів  виникло внаслідок використання 1,7 млн грн на сплату єдиного соціального внеску на зарплату працівників бюджетних установ, які працювали на неповну ставку і отримували зарплату, нижчу ніж встановлену законом мінімальну.

Окрім того, кошти в сумі 0,8 млн грн. використано на оплату комунальних послуг, спожитих сторонніми організаціями, на матеріально-технічне забезпечення установ, що фінансуються з державного бюджету, фінансування видавництв за рахунок програми підтримки книговидання без чіткого механізму фінансування та ефекту для територіальної громади міста.

Через неоформлення або несвоєчасне оформлення договорів оренди землі до міського бюджету не надійшло 5,6 млн грн, ще 1,1 млн грн втрачено внаслідок непроведення або несвоєчасного проведення експертної оцінки комунального майна, незабезпечення контролю за надходженням орендної плати за комунальне майно тощо.

Також аудитори виявили резерви для наповнення міського бюджету на суму понад 18,6 млн грн. Основними джерелами наповнення бюджету, на думку аудиторів, є приведення ліжкової мережі лікарень до нормативів забезпеченості стаціонарними лікарняними ліжками (щорічна економія лише на оплату праці становить – 8,3 млн грн); укладення договорів з органами місцевого самоврядування інших адміністративних територій, громадяни яких отримують соціальні послуги в закладах освіти, охорони здоров’я та культури м. Стрий (щорічні додаткові надходження становлять 6,2 млн грн); ефективне використання вільних приміщень комунальної форми власності на суму 0,5 млн грн.

За результатами проведеного державного фінансового аудиту Стрийській міській раді надано пропозиції для вдосконалення формування та виконання бюджету міста.

Львовские аудиторы обнаружили в пгт. Стрый неэффективное использование 2500000 грн бюджетных средств и резервы для наполнения городского бюджета на 18600000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Западного офиса Госаудитслужбы. 

Специалисты Западного офиса Госаудитслужбы провели государственный финансовый аудит выполнения бюджета г. Стрыя Львовской области за 2015-2017 годы и январь-май 2018 года. Во время аудита они обнаружили неэффективное использование бюджетных средств на сумму 2,5 млн грн, потери 12,3 млн грн доходов и возможные резервы дополнительных ежегодных поступлений в 18,6 млн грн.

Неэффективное использование средств возникло в результате использования 1,7 млн грн на уплату единого социального взноса на зарплату работников бюджетных учреждений, работавших на неполную ставку и получали зарплату ниже, чем установленный законом минимальной.

Кроме того, средства в сумме 0,8 млн грн. использовано на оплату коммунальных услуг, потребленных сторонними организациями, на материально-техническое обеспечение учреждений, финансируемых из государственного бюджета, финансирование издательств за счет программы поддержки книгоиздания без четкого механизма финансирования и эффекта для территориальной общины города.

Через неоформление или несвоевременное оформление договоров аренды земли в городской бюджет не поступило 5,6 млн грн, еще 1,1 млн грн потеряно вследствие непроведения или несвоевременного проведения экспертной оценки коммунального имущества, необеспечение контроля за поступлением арендной платы за коммунальное имущество и тому подобное.

Также аудиторы обнаружили резервы для наполнения городского бюджета на сумму более 18,6 млн  грн. Основными источниками наполнения бюджета, по мнению аудиторов, является приведение коечного сети больниц нормативам обеспеченности стационарными больничными койками (ежегодная экономия только на оплату труда составляет – 8,3 млн грн) заключение договоров с органами местного самоуправления других административных территорий, граждане которых получают социальные услуги в учреждениях образования, здравоохранения и культуры г. Стрый (ежегодные дополнительные поступления составляют 6,2 млн грн) эффективное использование свободных помещений коммунальной формы собственности на сумму 0,5 млн грн.

По результатам проведенного государственного финансового аудита Стрыйскому городскому совету даны предложения по совершенствованию формирования и исполнения бюджета города.