На птахофабриці “Давидівська” виявлено порушення

logo


Держпраці проінспектувало птахофабрику “Давидівська” та виявила 20 порушень. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпраці у Львівській області. 

Головне управління Держпраці у Львівській області провело планову  перевірку щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та державного гірничого нагляду на птахофабриці “Давидівська” у формі ТзОВ. Основним видом діяльності товариства є розробка Давидів-Ведмедівського родовища пісків, розташованого в Пустомитівському районі.

Інспектори встановили, що ведення гірничих робіт у кар’єрі здійснюється у відповідності до погодженого з Головним управлінням Держпраці у Львівській області плану розвитку гірничих робіт на 2019 рік. Гірничотранспортні машини, що експлуатуються у кар’єрі, пройшли державний технічний огляд, проводиться модернізація виробництва (придбано декілька нових одиниць техніки). Кар’єр обслуговується маркшейдерською службою, яка здійснює контроль за стійкістю бортів кар’єру відповідно до встановлених вимог.

Разом з тим під час перевірки виявлено низку порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів. Зокрема щодо забезпечення проектного випередження вищезаляґаючих уступів, порядку видачі нарядів на виконання робіт підвищеної небезпеки, безпечного виконання ремонтно-профілактичних робіт обладнання, що експлуатується на кар’єрі.

Всього  в межах контрольного заходу  виявлено та внесено в припис для усунення 20 порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та гірничого законодавства. За допущені порушення до  адміністративної відповідальності у вигляді штрафу  притягнуто дві посадові особи товариства, зокрема  директор.

Гоструда проинспектировало птицефабрику “Давыдовская” и выявила 20 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Гоструда во Львовской области. 

Главное управление Гоструда во Львовской области провело плановую проверку соблюдения требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда, гигиены труда, промышленной безопасности и государственного горного надзора на птицефабрике “Давыдовская” в форме ООО. Основным видом деятельности общества является разработка Давида-Ведмедевского месторождения песков, расположенного в Пустомытовском районе.

Инспекторы установили, что ведение горных работ в карьере осуществляется в соответствии с согласованным с Главным управлением Гоструда во Львовской области плана развития горных работ на 2019 год. Горнотранспортные машины, которые эксплуатируются в карьере, прошли государственный технический осмотр, проводится модернизация производства (приобретено несколько новых единиц техники). Карьер обслуживается маркшейдерской службой, осуществляющей контроль за устойчивостью бортов карьера в соответствии с установленными требованиями.

Вместе с тем в ходе проверки выявлен ряд нарушений требований законодательных и нормативно-правовых актов. В частности по обеспечению проектного опережения вышезалегающих уступов, порядка выдачи нарядов на выполнение работ повышенной опасности, безопасного выполнения ремонтно-профилактических работ оборудования, эксплуатируемого на карьере.

Всего в рамках контрольного мероприятия выявлено и внесены в предписание для устранения 20 нарушений требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и горного законодательства. За допущенные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечены два должностных лица общества, включая директора.