На вулиці Лінкольна у Львові планують спорудити сучасний спортивний комплекс

logo


На вул. Лінкольна у Львові мають намір спорудити сучасний спортивний комплекс. З 24 липня до 23 серпня триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту внесення змін до детального плану території у районі вул. Липинського (зміна 1). Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

У проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 39, 4 га. Замовником цієї містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ДП ДІПМ “Містопроект”.

У рамках громадського слухання 8 серпня в актовому залі Шевченківської районної адміністрації відбулася зустріч з головним архітектором проекту Юрієм Столяровим, який наголосив, що зараз предметом розгляду є внесення змін в існуючий детальний план розвитку території. Він стосується частини біля вулиці Промислової, кінцевої зупинки трамваю, на вул. Лінкольна, де зараз є автостоянка. Існуючим планом на місці автостоянки планувався торговий центр, а зараз там пропонується розташувати об’єкт спортивного призначення – спортивний комплекс – будівля висотою орієнтовно чотири поверхи, за якою  передбачені відкриті спортивні майданчики, на яких також буде можливість займатися спортом для мешканців.

На куті вулиць Липинського і Промислової запроектована будівля семиповерхового готелю, як складової того ж інвестиційного проекту.

Ще одна пропозиція проектантів, на перспективу, оскільки там є стоянка і це землі транспорту, на місці стоянки зробити багаторівневий паркінг, оскільки кількість машин збільшується і рано чи пізно потреба в цьому паркінгу виникне.

В.о. начальника управління інвестицій та проектів Львівської міської ради Роман Старецький розповів, що у липні 2017 року до міськради звернулися ряд знаних спортсменів у сфері спортивної  боротьби від Федерації спортивної боротьби Львівщини з пропозицією збудувати багатофункційний спорткомплекс у м. Львові. Львівська міська рада розпочала пошук ділянки. Далі було зроблено зміни до детального плану. “Перед цим детальним планом одне із завдань стояло показати можливість розміщення там спорткомплексу. Інвестиційний проект передбачає будівництво об’єкту з залученням приватних інвестицій. Це місце для проведення спортивних змагань, спортивний туризм, нові робочі місця. В інвестиційному договорі між містом та інвестором буде прописано чіткі зобов’язання сторін. Цей проект дасть можливість зупинити відтік кадрів із спорту і місто матиме більше можливостей для проведення спортивних подій”, – зазначив Роман Старецький.

Під час зустрічі мешканці висловили свої пропозиції. Серед них лунали і такі, що вони не хочуть на цій території паркінгу.

Завідувач сектору громадських слухань відділу громадського партнерства управління “Секретаріат ради” Львівської міської ради Дзвенислава Челепіс наголосила на тому, що письмові пропозиції можна подавати до 23 серпня 2018 року до відділу громадського партнерства управління.

На ул. Линкольна во Львове намерены построить современный спортивный комплекс. С 24 июля по 23 августа продлится общественное слушание по учету общественных интересов при разработке проекта внесения изменений в детальный план территории в районе ул. Липинского (изменение 1). Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

В проекте проработано планировочное решение использования и застройки территории ориентировочной площадью 39,4 га. Заказчиком этой градостроительной документации является управление архитектуры и урбанистики департамента градостроения Львовского городского совета, разработчиком – ГП ДИПМ “Мистопроект”.

В рамках общественного слушания 8 августа в актовом зале Шевченковской районной администрации состоялась встреча с главным архитектором проекта Юрием Столяровым, который отметил, что сейчас предметом рассмотрения является внесение изменений в существующий детальный план развития территории. Он касается части возле улицы Промышленной, конечной остановки трамвая, на ул. Линкольна, где есть автостоянка. Существующим планом на месте автостоянки планировался торговый центр, а сейчас там предлагается расположить объект спортивного назначения – спортивный комплекс – здание высотой ориентировочно четыре этажа, по которой предусмотрены открытые спортивные площадки, на которых также будет возможность заниматься спортом для жителей.

На углу улиц Липинского и Промышленной запроектировано здание семиэтажного отеля, как составляющей того же инвестиционного проекта.

Еще одно предложение проектантов, на перспективу, поскольку там есть стоянка и это земли транспорта, на месте стоянки сделать многоуровневый паркинг, поскольку количество машин увеличивается и рано или поздно потребность в этом паркинге возникнет.

И.о. начальника управления инвестиций и проектов Львовского городского совета Роман Старецкий рассказал, что в июле 2017 года до горсовета обратились ряд известных спортсменов в области спортивной борьбы от Федерации спортивной борьбы Львовщины с предложением построить многофункциональный спорткомплекс в г. Львове. Львовский городской совет начал поиск участка. Далее были сделаны изменения в детальный план. “Перед этим детальным планом одной из задач стояло показать возможность размещения там спорткомплекса. Инвестиционный проект предусматривает строительство объекта с привлечением частных инвестиций. Это место для проведения спортивных соревнований, спортивный туризм, новые рабочие места. В инвестиционном договоре между городом и инвестором будет прописано четкие обязательства сторон. Этот проект позволит остановить отток кадров из спорта и город будет иметь больше возможностей для проведения спортивных событий”, – отметил Роман Старецкий.

Во время встречи жители высказали свои предложения. Среди них звучали и такие, что они не хотят на этой территории паркинга.

Заведующий сектором общественных слушаний отдела общественного партнерства управления “Секретариат совета” Львовского городского совета Дзвенислава Челепис отметила, что письменные предложения можно подавать до 23 августа 2018 года в отдел общественного партнерства управления.