Працівники “Львівтеплоенерго” звинуватили правоохоронців у тиску

logo
215697_pracivniki_lvivteploenergo_zvinuvatili_pr.jpeg


Колектив “Львівтеплоенерго” опублікував на сайті підприємства лист-звернення до правоохоронців на захист свого керівника Степана Пакіжа.  

У зверненні зазначається, що наразі керівництво підприємства вимушене займатися захистом від нападів правоохоронними органами.

“Аналізуючи події 2017 – 2018 років, можна зробити висновок про чітку координацію дій силових органів зі владної сторони, спрямовану на дискримінацію керівництва підприємства, а також на недопущення проведення його модернізації та розвитку. Усі починання, скеровані на впровадження нових технологій, грузнуть в одночасно порушених кримінальних справах, незаконних перевірках та бюрократичних перешкодах”.

Цитата зі звернення

Правоохоронців звинувачують в намаганні вплинути на проведення державних закупівель на підприємстві та проведенні незаконних перевірок, зокрема – з метою недопущення директором збудувати та запустити сміттєпереробний завод.

“Порушення ряду кримінальних справ, надумані перевірки контролюючих органів, свідоме перешкоджання в оформленні будь-якої документації, пряме втручання в господарську діяльність підприємства зі сторони силових органів — усе це приводить до підриву авторитету керівництва підприємства та погіршує мікроклімат серед працівників “Львівтеплоенерго””.

Колектив “Львівтеплоенерго” наголошує на досягненнях підприємства та його керівника, зокрема – своєчасній виплаті зарплати, диспетчеризації, заміні левової частки труб великого діаметру, модернізації ТЕЦ-1, цілодобовій подачі гарячої води та швидкому входженні в опалювальний сезон. Працівники вважають, що справи проти їхнього керівництва політично сфабриковані.

Працівники підприємства обурені даною ситуацією і просять голову м. Львова, депутатів Львівської міської ради та усіх, кого це стосується, закрити усі кримінальні справи, які стосуються підприємства. 

“Якщо не будуть прийняті відповідні заходи для захисту, двохтисячний колектив буде вимушений захистити авторитет директора і підприємства своїми, передбаченими Конституцією України, методами”.

Ветерани та працівники ЛМКП “Львівтеплоенерго”

Коллектив “Львовтеплоэнерго” опубликовал на сайте предприятия письмо-обращение к правоохранителям в защиту своего руководителя Степана Пакижа. 

В обращении отмечается, что в настоящее время руководство предприятия вынуждено заниматься защитой от нападений правоохранительных органов.

“Анализируя события 2017 – 2018 годов, можно сделать вывод о четкой координации действий силовых органов с властной стороны, направленных на дискриминацию руководства предприятия, а также на недопущение проведения его модернизации и развития. Все начинания, направленные на внедрение новых технологий, вязнут в одновременно возбужденных уголовных делах, незаконных проверках и бюрократических препятствиях”.

Цитата из обращения

Правоохранителей обвиняют в попытке повлиять на проведение государственных закупок на предприятии и проведении незаконных проверок, в частности – с целью недопущения директором построить и запустить мусороперерабатывающий завод.

“Открытие ряда уголовных дел, надуманные проверки контролирующих органов, сознательное препятствование в оформлении любой документации, прямое вмешательство в хозяйственную деятельность предприятия со стороны силовых органов – все это приводит к подрыву авторитета руководства предприятия и ухудшает микроклимат среди работников “Львовтеплоэнерго””.

Коллектив “Львовтеплоэнерго” отмечает достижения предприятия и его руководителя, в частности – своевременную выплату зарплаты, диспетчеризацию, замену значительной доли труб большого диаметра, модернизацию ТЭЦ-1, круглосуточную подачу горячей воды и быстрое вхождение в отопительный сезон. Работники считают, что дела против их руководства политически сфабрикованы.

Работники предприятия возмущены данной ситуацией и просят главу г. Львова, депутатов Львовского городского совета и всех, кого это касается, закрыть все уголовные дела, которые касаются предприятия.

“Если не будут приняты соответствующие меры для защиты, двухтысячный коллектив будет вынужден защитить авторитет директора и предприятия своими, предусмотренными Конституцией Украины, методами”.

Ветераны и работники ЛГКП “Львовтеплоэнерго”


А поділитися?