Річки Львівщини забруднені азотом та залізом

logo


Львівське обласне управління водних ресурсів надало щомісячну інформацію про стан забруднення поверхневих вод.

У липні 2018 року лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської гідрогеолого– меліоративної експедиції проводилося дослідження щодо хімічного та радіологічного забруднення поверхневих вод у визначених пунктах спостереження в межах басейнів р.Західний Буг, Дністер та Сян.

Басейн р. Західний Буг
У басейні р. Західний Буг відбір проб здійснювався в 5 пунктах спостереження. На всіх встановлено перевищення граничнодопустимих норм (рибогосподарські нормативи). Зокрема, у р. Полтва (пункт спостереження м. Кам’янопіль) зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального. Також у р. Полтва зафіксовано низький вміст розчиненого вмісту кисню 2,78 мг/дм3 при нормі не менше 4.
У пункті спостереження “Добротвірське водосховище – м. Добротвір, нижній б’єф” зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.
У пункті спостереження р. Західний Буг  – м. Сокаль, відстань від гирла 637км зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.
У пункті спостереження р. Рата – м. Великі Мости, відстань від гирла 22км зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентраціїазоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.
У пункті спостереження р. Західний Буг  – м. Старгород, відстань від гирла 669км зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.
Басейн р. Дністер

У басейні р. Дністер відбір проб здійснювався в 1 пункті спостереження, на якому встановлено перевищення граничнодопустимої концентрації (рибогосподарські нормативи). А саме, у пункті спостережень “р. Зубра – с. Зубра”, відстань від гирла 30м зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.

Львовское областное управление водных ресурсов предоставило ежемесячную информацию о состоянии загрязнения поверхностных вод.

В июле 2018 года лабораторией мониторинга вод и почв Львовской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции проводилось исследование по химическому и радиологическому загрязнению поверхностных вод в определенных пунктах наблюдения в пределах бассейнов р. Западный Буг, Днестр и Сан.

Бассейн р. Западный Буг
В бассейне р. Западный Буг отбор проб осуществлялся в 5 пунктах наблюдения. На всех установлено превышение предельно норм (рыбохозяйственные нормативы). В частности, в р. Полтва (пункт наблюдения г. Каменнополь) зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации БПК5, ХПК, азота аммонийного, азота нитритного, фосфатных ионов и железа общего. Также в р. Полтва зафиксировано низкое содержание растворенного содержания кислорода 2,78 мг / дм3 при норме не менее 4.
В пункте наблюдения “Добротворский водохранилище – г. Добротвор, нижний бьеф” зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации БПК5, ХПК, азота нитритного, фосфатных ионов и железа общего.
В пункте наблюдения р. Западный Буг – г. Сокаль, расстояние от устья 637км, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации БПК5, ХПК, азота аммонийного, азота нитритного, фосфатных ионов и железа общего.
В пункте наблюдения г. Рата – г. Великие Мосты, расстояние от устья 22 км, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации азота аммонийного, азота нитритного, фосфатных ионов и железа общего.
В пункте наблюдения р. Западный Буг – г. Старгород, расстояние от устья 669км, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации БПК5, ХПК, азота нитритного, фосфатных ионов и железа общего.
Бассейн р. Днестр

В бассейне р. Днестр отбор проб осуществлялся в 1 пункте наблюдения, на котором установлено превышение предельно концентрации (рыбохозяйственные нормативы). В частности, в пункте наблюдений “р. Зубра – с. Зубра”, расстояние от устья 30 м, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации БПК5, ХПК, азота нитритного, фосфатных ионов и железа общего.