У львівських кафе та ресторанах виявили масові порушення

logo


В усіх обстежених закладах громадського харчування, які проводять бенкети, фахівці виявили порушення. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні в мерії на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС доповіли про результати проведення комісійних обстежень закладів громадського харчування, що надають послуги з проведення банкетів і урочистих подій. Як зазначили фахівці, практично в усіх таких закладах громадського харчування виявили грубі порушення, тому складені відповідні приписи, а одного суб’єкта оштрафували. Тож ці перевірки продовжили.

Так, з 3 липня до 30 серпня комісії районних адміністрацій Львівської міської ради під головуванням представників Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, провели 101 комісійне обстеження закладів ресторанного господарства, що надають послуги з проведення банкетів і урочистих подій, при цьому 16 суб’єктів господарювання не допустили робочі комісії до проведення комісійних обстежень.

“Практично на кожному об’єкті виявили порушення. Також, спільно з фахівцями Львівського міського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр”, обстежено 16 закладів ресторанного господарства, в яких було відібрано змиви та зразки готових харчових продуктів і проведено лабораторне дослідження. За результатами досліджень встановлено, що 46% готових кулінарних виробів та 33% змивів не відповідають нормативно-технічній документації, і в 4% виявлено патогенний стафілокок”, – розповіла Галина Пилипович, спеціалістка відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

За її словами,виявлені грубі порушення — недотримання потоковості технологічного процесу, відсутність медичних оглядів, гігієнічного навчання, незнання гігієнічних норм і правил персоналом таких закладів, відсутність документів на якість і безпечність харчових продуктів. За результатами комісійних обстежень, складені службові доповідні і здійснено 5 позапланових перевірок таких закладів, один суб’єкт оштрафований. До 2-х тижнів перевірять виконання приписів.

“Заклади громадського харчування не мають внутрішнього лабораторного контролю за готовою продукцією і гігієнічного навчання персоналу. Тільки 52 об’єкти по Львову зараз звернулися за внутрішнім лабораторним контролем. Тому треба на цьому наголошувати, щоб усі працювали в законодавчому полі”, — зауважила Галина Михальчук, завідувачка Львівського міського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”.

Відтак, заступниця голови міської комісії з питань ТЕБ і НС Ірина Маруняк запропонувала, щоб районні адміністрації продовжили такі перевірки. Зокрема, щоб перевірки тривали до 30 вересня, і після цього повернутися до розгляду питання на комісії з питань ТЕБ і НС.

Во всех обследованных заведениях общественного питания, проводящих банкеты, специалисты обнаружили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня в мэрии на внеплановом заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС доложили о результатах проведения комиссионных обследований предприятий общественного питания, предоставляющих услуги по проведению банкетов и торжеств. Как отметили специалисты, практически во всех таких заведениях общественного питания обнаружили грубые нарушения, поэтому составлены соответствующие предписания, а одного субъекта оштрафовали. Поэтому эти проверки продлили.

Так, с 3 июля до 30 августа комиссии районных администраций Львовского городского совета под председательством представителей Львовского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области, провели 101 комиссионное обследование заведений ресторанного хозяйства, предоставляющих услуги по проведению банкетов и торжественных событий, при этом 16 субъектов ведения хозяйства не допустили рабочие комиссии к проведению комиссионных обследований.

“Практически на каждом объекте обнаружили нарушения. Также, совместно со специалистами Львовского городского отдела ГУ “Львовский областной лабораторный центр”, обследовано 16 заведений ресторанного хозяйства, в которых были отобраны смывы и образцы готовых пищевых продуктов и проведено лабораторное исследование. По результатам исследований установлено, что 46% готовых кулинарных изделий и 33% смывов не соответствуют нормативно-технической документации, и в 4% обнаружен патогенный стафилококк”, – рассказала Галина Филиппович, специалистка отдела государственного наг крышку за соблюдением санитарного законодательства Львовского городского управления Главного управления Госпродпотребвслужбы во Львовской области.

По ее словам, выявлены грубые нарушения – несоблюдение поточности технологического процесса, отсутствие медицинских осмотров, гигиенического обучения, незнание гигиенических норм и правил персоналом дошкольных учреждений, отсутствие документов на качество и безопасность пищевых продуктов. По результатам комиссионных обследований, составлены служебные докладные и осуществлено 5 внеплановых проверок таких заведений, один субъект оштрафован. До 2-х недель проверят выполнение предписаний.

“Заведения общественного питания не имеют внутреннего лабораторного контроля за готовой продукцией и гигиенического обучения персонала. Только 52 объекта по Львову сейчас обратились по внутреннему лабораторному контролю. Поэтому надо это подчеркивать, чтобы все работали в законодательном поле”, – отметила Галина Михальчук, заведующая Львовским городским отделом ГУ “Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины”.

Поэтому, заместитель председателя городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Ирина Маруняк предложила, чтобы районные администрации продолжили такие проверки. В частности, чтобы проверки продолжались до 30 сентября, и после этого вернуться к рассмотрению вопроса на комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.