Екологи назвали найбрудніші підприємства Львівщини

logo
149026_ekologi_nazvali_najbrudnishi_pidpriemstva.jpeg


09.11.2017, 14:52

загрязнение, экологи, предприятияДепартамент екології та природних ресурсів опублікував перелік підприємств, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища у Львівській області.  

До суб’єктів господарювання, що входять до  “Переліку 100 об’єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні” у Львівській  області належать: Добротвірська ТЕС, ДП “Львіввугілля”,  ЛМКП “Львівводоканал”, ПАТ “Львівська вугільна компанія”.

Згідно з отриманою за результатами діяльності у 3 кварталі 2017 року інформацією від підприємств – забруднювачів, департамент констатує збільшення екологічного тиску на довкілля (порівняно з відповідним періодом 2016 р.) підприємствами ДП “Львіввугілля” та Добротвірською ТЕС, зменшення негативного впливу спостерігаємо на ПАТ “Львівська вугільна компанія” та ЛМКП “Львівводоканал”.

Впливи підприємств на довкілля у 3-му кварталі 2017 року:

ДП “Львіввугілля”: обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин протягом 3 кв. 2017 р. збільшилися на 544,34 тонн (6,7%) у порівнянні з відповідним періодом у 2016 р. 
Добротвірська ТЕС: обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин у 3 кв. 2017 р. збільшилися на  2,518 тис. тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Викиди діоксиду вуглецю також збільшилися на 117 тис тонн. Збільшення валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 3 кварталі 2017 року зумовлене збільшенням відпуску електроенергії на 22,2 % і відповідно збільшенням спалювання вугілля на 20,8%.
“ПАТ “Львівська вугільна компанія”: протягом 3 кв. 2017 р. обсяги накопичення відходів  зменшилися на 39 % (на 81 тис. тонн) у порівнянні з 3 кв. 2016 р.
“ЛМКП “Львівводоканал”: у 3 кв. 2017 р. обсяги скидів у р. Полтва зворотних вод після каналізаційно–очисних споруд  м. Львова по 1-й та 2-й технологічних лініях зменшилися відповідно на 22% (на 2 млн м3) та 32% (на 10 млн м3) у порівнянні з відповідним періодом 2016 р.
Обсяги скидів у р. Полтва забруднюючих речовин після КОС м. Львова у 3 кв. 2017 р. по І-й технологічній лінії зменшилися на 23% (на 1,6 тис. тонн), а по 2-ій – зменшилися на 32% (на  6,46 тис. тонн) у порівнянні з 3 кв. 2016 р.

Департамент экологии и природных ресурсов опубликовал перечень предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей природной среды в Львовской области. 

К субъектам хозяйствования, входящим в “Перечень 100 объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды в Украине” во Львовской области относятся: Добротворская ТЭС, ГП “Львовуголь”, ЛГКМ “Львовводоканал”, ОАО “Львовская угольная компания “.

Согласно полученной по результатам деятельности в 3 квартале 2017 года информации от предприятий-загрязнителей, департамент отмечает увеличение экологического давления на окружающую среду (по сравнению с соответствующим периодом 2016) предприятиями ГП “Львовуголь” и Добротворской ТЭС, уменьшение негативного воздействия наблюдаем на ПАО “Львовская угольная компания “и ЛГКП” Львовводоканал “.

Влияние предприятий на окружающую среду в 3-м квартале 2017:

ГП “Львовуголь”: объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в течение 3 кв. 2017 увеличились на 544,34 тонн (6,7%) по сравнению с соответствующим периодом 2016.
Добротворская ТЭС: объемы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ в 3 кв. 2017 увеличились на 2,518 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выбросы диоксида углерода также увеличились на 117 тыс. тонн. Увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 3 квартале 2017 обусловлено увеличением отпуска электроэнергии на 22,2% и, соответственно, увеличением сжигания угля на 20,8%.
“ПАО “Львовская угольная компания”: в течение 3 кв. 2017 объемы накопления отходов уменьшились на 39% (на 81 тыс. тонн) по сравнению с 3 кв. 2016.
“ЛГКП “Львовводоканал”: в 3 кв. 2017 объемы сбросов в г. Полтва сточных вод после канализационно-очистных сооружений г. Львова по 1-й и 2-й технологических линиям уменьшились соответственно на 22% (на 2 млн м3) и 32% (на 10 млн м3) по сравнению с соответствующим периодом 2016.
Объемы сбросов в г. Полтва загрязняющих веществ после КОС г. Львова в 3 кв. 2017 по I-й технологической линии уменьшились на 23% (на 1,6 тыс. тонн), а во втором – уменьшились на 32% (на 6,46 тыс. тонн) по сравнению с 3 кв. 2016.


А поділитися?