На Львівщині стоки з каналізації забруднили річку

logo


За результатами лабораторних досліджень в стічній воді у місці прориву каналізаційної труби на території села Бендюга Сокальського району виявлено високий вміст забруднюючих речовин. Про це повідомляє Держекоінспекція у Львівській області.

Так, фахівці виявили: амоній – 98,4 мг/дм3, фосфати – 9,84 мг/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК5) – 620 мг/дм3, хімічне споживання кисню – 1850 мг/дм3, залізо загальне – 18,6 мг/дм3.

В результаті прориву труби стічні неочищені води потрапили в річку Білий Стік (басейн річки Західний Буг) та призвели до її забруднення .

За результатами лабораторних досліджень в річці Білий Стік, приблизно 300м нижче місця прориву труби виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій згідно з рибогосподарськими нормами по наступних показниках: амоній в 5 раз, нітрити в 3,2 рази, БСК5 в 5 раз, ХСК в 2 рази, розчинений кисень –  4,2 мг/дм3 при нормі не нижче 6 мг/дм3.

Інспекція вживає заходи щодо встановлення джерела забруднення річки Білий Стік.

По результатам лабораторных исследований в сточной воде в месте прорыва канализационной трубы на территории села Бендюга Сокальского района обнаружено высокое содержание загрязняющих веществ. Об этом сообщает Госэкоинспекция во Львовской области.

Так, специалисты обнаружили: аммоний – 98,4 мг / дм3, фосфаты – 9,84 мг / дм3, биохимическое потребление кислорода (БПК5) – 620 мг / дм3, химическое потребление кислорода – 1850 мг / дм3, железо общее – 18,6 мг / дм3.

В результате прорыва трубы сточные неочищенные воды попали в реку Белый Сток (бассейн реки Западный Буг) и привели к ее загрязнению.

По результатам лабораторных исследований в реке Белый Сток, примерно 300 м ниже места прорыва трубы обнаружено превышение предельно допустимых концентраций согласно рыбохозяйственным нормам по следующим показателям: аммоний в 5 раз, нитриты в 3,2 раза, БПК5 в 5 раз, ХПК в 2 раза, растворенный кислород – 4,2 мг / дм3 при норме не ниже 6 мг / дм3.

Инспекция принимает меры по установлению источника загрязнения реки Белый Сток.