На ринку “Привокзальний” грядуть зміни

logo
155261_na_rinku_privokzalnij_grjadut_zmini.jpeg


05.12.2017, 11:39

рынок "Привокзальный", арендаКомісія з врегулювання конфліктної ситуації на ринку “Привокзальний” ухвалила створити комунальний ринок на базі комунального підприємства. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

На засіданні комісії з врегулювання конфліктної ситуації на ринку “Привокзальний” прийнято ряд рекомендацій, які будуть винесені на розгляд сесії Львівської міської ради. Зокрема, за словами голови комісії, депутата Львівської міської ради Сергія Іваха, прийнято рішення про створення комунального ринку на базі комунального підприємства, засновником якого буде Львівська міська рада. Це дозволить забезпечити прозоре і публічне управління ринком з врахуванням інтересів усіх підприємців, а також громади міста.

“Сьогодні зробили вирішальний крок для врегулювання конфлікту між адміністрацією ринку “Привокзальний” та підприємцями, що триває вже більше трьох років. Позаяк на даний час міська громада інвестує в розвиток Привокзального ринку значно більше ресурсів, аніж отримує дивідендів – земельна ділянка та об’єкти нерухомого майна комунальної власності перебувають у неефективному використанні ТзОВ “Привокзальний ринок”, яке, користаючись своєю позицією, створює для підприємців неконкурентні умови роботи на території ринку. При цьому, міський бюджет вже тривалий час отримує суттєво занижену орендну плату”, – зазначив Сергій Івах.

За таких обставин, на думку депутата, оптимальним шляхом вирішення проблем, є створення комунального ринку на базі різних форм власності – комунальної та приватної (ТзОВ “Привокзальний ринок” та інших підприємців, що мають на праві власності об’єкти нерухомого майна на території Привокзального ринку).

“Окрім цього, комісією прийнято інші важливі рекомендації, які дозволять реалізувати концептуальну мету щодо створення комунального ринку, в тому числі: про розірвання орендних відносин по договору оренди ЦМК, умови якого не відповідають вимогам чинного законодавства; про передачу земельних ділянок в довгострокове користування фізичним і юридичним особам, які мають нерухоме майно на ринку у приватній власності”, – резюмував голова комісії.

Додамо, що згідно з висновками комісії, умови про розмір орендної плати на ринку залишились на рівні, розрахованому згідно з методиками, чинними на момент 2001-го року. Так, на даний час ТзОВ “Привокзальний ринок” сплачує за оренду більш ніж 2500 кв.м нерухомого майна в середньому 25 000,0 грн. в місяць. Таким чином, ТзОВ орендує цілий комплекс торгівельної інфраструктури в перспективній частині міста при вартості 1 кв.м оренди – 10 грн. (25 000 грн. / 2500 кв.м).

Комиссия по урегулированию конфликтной ситуации на рынке “Привокзальный” приняла решение создать коммунальный рынок на базе коммунального предприятия. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

На заседании комиссии по урегулированию конфликтной ситуации на рынке “Привокзальный” принят ряд рекомендаций, которые будут вынесены на рассмотрение сессии Львовского городского совета. В частности, по словам председателя комиссии, депутата Львовского городского совета Сергея Иваха, принято решение о создании коммунального рынка на базе коммунального предприятия, основателем которого будет Львовский городской совет. Это позволит обеспечить прозрачное и публичное управление рынком с учетом интересов всех предпринимателей, а также громады города.

“Сегодня сделали решающий шаг для урегулирования конфликта между администрацией рынка “Привокзальный” и предпринимателями, который продолжается уже более трех лет. Так в настоящее время городская громада инвестирует в развитие Привокзального рынка значительно больше ресурсов, чем получает дивидендов – земельный участок и объекты недвижимости имущества коммунальной собственности находятся в неэффективном использовании ООО “Привокзальный рынок”, которое, пользуясь своим положением, создает для предпринимателей неконкурентные условия работы на территории рынка. При этом городской бюджет уже длительное время получает существенно заниженную арендную плату”, – отметил Сергей Ивах.

При таких обстоятельствах, по мнению депутата, оптимальным путем решения проблем является создание коммунального рынка на базе различных форм собственности – коммунальной и частной (ООО “Привокзальный рынок” и других предпринимателей, имеющих на праве собственности объекты недвижимого имущества на территории Привокзального рынка).

“Кроме этого, комиссией приняты другие важные рекомендации, которые позволят реализовать концептуальную цель по созданию коммунального рынка, в том числе: о расторжении арендных отношений по договору аренды ЦИК, условия которого не соответствуют требованиям действующего законодательства, о передаче земельных участков в долгосрочное пользование физическим и юридическим лицам, имеющим недвижимость на рынке в частной собственности”, – резюмировал глава комиссии.

Добавим, что согласно выводам комиссии, условия о размере арендной платы на рынке остались на уровне, рассчитанном в соответствии с методиками, действующими на момент 2001 года. Так, в настоящее время ООО “Привокзальный рынок” платит за аренду более 2500 кв.м недвижимости в среднем 25 000,0 грн. в месяц. Таким образом, ООО арендует целый комплекс торговой инфраструктуры в перспективной части города при стоимости 1 кв.м аренды – 10 грн. (25000 грн. / 2500 кв.м).


А поділитися?