“Укрнафта” тимчасово призупинила ліквідацію свого підприємства у Бориславі

logo
195002_ukrnafta_timchasovo_prizupinila_likvidaci.png


ПАТ “Укрнафта” повідомило про тимчасове призупинення виконання рішення наглядової ради щодо ліквідації Бориславської Центральної бази виробничого обслуговування. Про це повідомляє прес-служба Бориславської міської ради. 

18 червня в м. Києві відбулась чергова зустріч влади міста з найвищим керівництвом НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Укрнафта”.

Головні питання, що піднімались в обговоренні, стосувались сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету Борислава в процесі консолідації окремих підрозділів та оптимізації управлінської структури ПАТ “Укрнафта@, складної екологічної ситуації в м. Бориславі, спричиненої довготривалим нафтовидобутком, участі Укрнафти у вирішенні соціально-економічних питань міста, зокрема, ремонті доріг, розробці та реалізації програми заходів з дегазації об’єктів водоканалізаційного господарства, теплових та інших мереж, їх реконструкція, а також питання використання надлишкового супутнього газу на когенераційних установках для виробництва електричної та теплової енергії.

Як відомо, оприлюднена інформація про те, що Наглядова рада ПАТ “Укрнафта” прийняла рішення щодо ліквідації Бориславської центральної бази виробничого обслуговування, викликала значний суспільний резонанс в місті, адже орієнтовні втрати податку на доходи фізичних осіб при консолідації ЦБВО в рік становитимуть 5,4 млн грн.

За результатами обговорення керівництво ПАТ “Укрнафта” повідомило про тимчасове призупинення виконання рішення наглядової ради щодо ліквідації БЦБВО, з метою детальнішого вивчення питання сплати податків, так як підприємство є боржником щодо сплати рентних платежів до Державного бюджету. Народний депутат України Олег Березюк запропонував організувати наступну зустріч у Бориславі для вирішення екологічних та соціально-економічних проблем, на рівні перших осіб, з виїздом на окремі ділянки та об’єкти.

ПАО “Укрнефть” сообщило о временном приостановлении исполнения решения наблюдательного совета по ликвидации Бориславской Центральной базы производственного обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба Бориславского городского совета. 

18 июня в. Киеве состоялась очередная встреча власти города с высшим руководством НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Укрнафта”.

Главные вопросы, которые поднимались в обсуждении, касались уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет Борислава в процессе консолидации отдельных подразделений и оптимизации управленческой структуры ОАО “Укрнафта @, сложной экологической ситуации в г.. Бориславе, вызванной длительным нефтедобычей, участия Укрнафты в решении социально экономическим вопросам города, в частности, ремонте дорог, разработке и реализации программы мероприятий по дегазации объектов водоканализационного хозяйства, тепловых и других сетей, их реконструкция, а тако вопросы использования избыточного попутного газа на когенерационных установках для производства электрической и тепловой энергии.

Как известно, обнародована информация о том, что Наблюдательный совет ПАО “Укрнафта” приняла решение о ликвидации Бориславской центральной базы производственного обслуживания, вызвала значительный общественный резонанс в городе, ведь ориентировочные потери налога на доходы физических лиц при консолидации ЦБВО в год составят 5400000 грн.

По результатам обсуждения руководство ОАО “Укрнафта” сообщило о временном приостановлении исполнения решения наблюдательного совета по ликвидации БЦБВО, с целью более детального изучения вопроса уплаты налогов, так как предприятие является должником по уплате рентных платежей в Государственный бюджет. Народный депутат Украины Олег Березюк предложил организовать следующую встречу в Бориславе для решения экологических и социально-экономических проблем, на уровне первых лиц, с выездом на отдельные участки и объекты.


А поділитися?