Два львівські виші в ТОП-5 загальноукраїнського рейтингу

logo
200446_dva_lvivski_vishi_v_top_5_zagalnoukrajins.png


Освіта.ua склала щорічний консолідований рейтинг українських вишів, за яким два львівських заклад війшли в ТОП-5. Про це повідомляє galinfo.com. 

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України у 2018 році охоплює 237 закладів вищої освіти, а також містить 7 підрейтингів: “Кращі класичні університети України”, “Кращі приватні виші”, “Кращі київські виші”, “Кращі виші регіонів України”, “Кращі педагогічні виші”, “Кращі медичні університети України”, а також “Кращі навчальні заклади областей України”.

Цього року, в якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вишів України, використані рейтинги університетів, що були оприлюднені у 2017-2018 роках: “Топ-200 Україна”, Scopus та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти.

Зокрема, методика рейтингу “Топ-200 Україна”, що складається Центром міжнародних проектів “Євроосвіта”, базується на використанні даних прямих вимірів та експертних думок. Діяльність вишів оцінюється з допомогою інтегрованого індексу. Цей індекс містить три комплексні складові: індекси якості науково-педагогічного потенціалу, індекс якості навчання та індекс міжнародного визнання.

Результати “Рейтингу “Scopus” базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях.

Рейтинг “Бал ЗНО на контракт” містить інформацію про показники середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2017 році зараховано до вишів на навчання за контрактом. Зазначений рейтинг фактично визначає лідерів серед закладів освіти, в яких вступники виявили бажання здобувати вищу освіту за власні кошти.

Виходячи з цього, Консолідований рейтинг підсумовує загальні рейтингові місця навчальних закладів за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”.

За результатами Консолідованого рейтингу, свої позиції підтвердив Київський національний університет ім. Шевченка, який у 2018 році очолив таблицю рейтингу.

Друге місце посів Харківський національний університет ім. Каразіна. Третє — Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Четверте та п’яте місця Консолідованного рейтингу отримали два провідні університети міста Лева: Львівський національний університет ім. Івана Франка — 4 та Національний університет “Львівська політехніка” — 5 місце.

Національний університет “Києво-Могилянська академія” за результатами рейтингу отримав шосте місце.

На сьомому місці розташувався Національний медичний університет ім. Богомольця.

Дніпровський національний університет ім. Гончара отримав восьму позицію рейтингу.

Дев’яту сходинку посів Одеський національний університет ім. Мечникова, а десяту — Сумський державний університет.

Освита.ua составила ежегодный консолидированный рейтинг украинских вузов, по которым два львовских заведения вошли в ТОП-5. Об этом сообщает galinfo.com. 

Консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины в 2018 году охватывает 237 высших учебных заведений, а также содержит 7 подрейтингов: “Лучшие классические университеты Украины”, “Лучшие частные вузы”, “Лучшие киевские вузы”, “Лучшие вузы регионов Украины”, “Лучшие педагогические вузы”, “Лучшие медицинские университеты Украины”, а также”Лучшие учебные заведения областей Украины “.

В этом году, в качестве исходных данных для составления консолидированного рейтинга вузов Украины, использованы рейтинги университетов, которые были обнародованы в 2017-2018 годах: “Топ-200 Украина”, Scopus и “Бал ВНО на контракт”, каждый из которых использует различные критерии оценки высших учебных заведений.

В частности, методика рейтинга “Топ-200 Украина”, состоящий Центром международных проектов “Еврообразование”, базируется на использовании данных прямых измерений и экспертных мнений. Деятельность вузов оценивается при помощи интегрированного индекса. Этот индекс включает три комплексные составляющие: индекс качества научно-педагогического потенциала, индекс качества обучения и индекс международного признания.

Результаты Рейтинга Scopus базируются на показателях базы данных Scopus, что является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях.

Рейтинг “Бал ВНО на контракт” содержит информацию о показателях среднего балла ВНО абитуриентов, которых в 2017 году зачислили в вузы на обучение по контракту. Указанный рейтинг фактически определяет лидеров среди учебных заведений, в которых поступающие изъявили желание получать высшее образование за собственные средства.

Исходя из этого, Консолидированный рейтинг подытоживает общие рейтинговые места учебных заведений по версии “Топ-200 Украина”, Scopus и “Бал ВНО на контракт”.

По результатам консолидированного рейтинга, свои позиции подтвердил Киевский национальный университет им. Шевченко, в 2018 году возглавил таблицу рейтинга.

Второе место занял Харьковский национальный университет им. Каразина. Третье – Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”.

Четвертое и пятое места Консолидованного рейтинга получили два ведущих университета города Льва Львовский национальный университет им. Ивана Франко – 4 и Национальный университет “Львовская политехника” – 5 место.

Национальный университет “Киево-Могилянская академия” по результатам рейтинга получил шестое место. На седьмом месте расположился Национальный медицинский университет им. Богомольца. Днепровский национальный университет им. Гончара получил восьмую строчку рейтинга. Девятую строчку занял Одесский национальный университет им. Мечникова, а десятую – Сумской государственный университет.


А поділитися?